دریافت لوگوی مبتکران

 

کارنامه آزمون های مبتکران

شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران، نمونه کارنامه های زیر را پس از هر آزمون در اختیار دانش آموزان، مدیران، معلمان و مشاوران عزیز قرار می دهد :

نمونه کارنامه دانش آموز

نمونه کارنامه دبیر

نمونه کارنامه پیشرفته دبیر 

نمونه کارنامه مدیر

نمونه کارنامه مشاور

نمونه کارنامه مقایسه کلاس های مدرسه

نمونه نمودار پیشرفت

نمونه کارنامه دوره ای مدرسه