شماره: 37834
1400/09/02
تبیین استراتژی‌های سئوالات آزمون‌های مبتکران (استاد بهنام بناپور)


استاد بهنام بناپور  تحلیل آزمون دوم - درس فلسفه و منطق- استاد حجازیان
تحلیل آزمون دوم - درس ادبیات فارسی - استاد همایونفر
 تحلیل آزمون دوم - درس عربی- استاد جعفری ندوشن
تبیین استراتژی‌های سئوالات آزمون‌های مبتکران (استاد امیرحسین حیدری) 
 تبیین استراتژی‌های سئوالات آزمون‌های مبتکران (استاد شهنام دادگستر)
تبیین استراتژی‌های سئوالات آزمون‌های مبتکران (استاد ابراهیم سراج)
تحلیل آزمون چهارم- درس فیزیک پایه دهم- رشته ریاضی و تجربی مبتکران- استاد محمد گلزاری 
تحلیل آزمون چهارم- درس شیمی پایه دهم - رشته ریاضی و تجربی مبتکران- استاد یاسر راش
تحلیل آزمون چهارم- درس شیمی پایه یازدهم - رشته ریاضی و تجربی مبتکران- استاد یاسر راش
تحلیل آزمون چهارم- درس فیزیک پایه دوازدهم- رشته ریاضی مبتکران-  استاد احمد رضوانی 
تحلیل آزمون چهارم- درس فیزیک پایه دوازدهم- رشته تجربی مبتکران- استاد احمد رضوانی 
تحلیل آزمون پنجم - درس فیزیک پایه یازدهم - رشته تجربی مبتکران - استاد محمد گلزاری
تحلیل آزمون پنجم - درس ریاضی پایه دوازدهم - رشته ریاضی مبتکران - استاد محمدرضا رحیمی 
تحلیل آزمون پنجم - درس ریاضی پایه دوازدهم - رشته ریاضی مبتکران - استاد محمدرضا رحیمی 
حق انتشار محفوظ است ©