شماره: 38996
1400/09/29
تحلیل آزمون چهارم- درس فیزیک پایه دوازدهم- رشته ریاضی مبتکران- استاد احمد رضوانی


درس فیزیک پایه دوازدهم رشته ریاضی  - استاد احمد رضوانی  تحلیل آزمون دوم - درس فلسفه و منطق- استاد حجازیان
تحلیل آزمون دوم - درس ادبیات فارسی - استاد همایونفر
 تحلیل آزمون دوم - درس عربی- استاد جعفری ندوشن
تبیین استراتژی‌های سئوالات آزمون‌های مبتکران (استاد بهنام بناپور) 
تبیین استراتژی‌های سئوالات آزمون‌های مبتکران (استاد امیرحسین حیدری) 
 تبیین استراتژی‌های سئوالات آزمون‌های مبتکران (استاد شهنام دادگستر)
تبیین استراتژی‌های سئوالات آزمون‌های مبتکران (استاد ابراهیم سراج)
تحلیل آزمون چهارم- درس فیزیک پایه دهم- رشته ریاضی و تجربی مبتکران- استاد محمد گلزاری 
تحلیل آزمون چهارم- درس شیمی پایه دهم- رشته ریاضی و تجربی مبتکران- استاد یاسر راش
تحلیل آزمون چهارم- درس شیمی پایه یازدهم - رشته ریاضی و تجربی مبتکران- استاد یاسر راش
تحلیل آزمون چهارم- درس فیزیک پایه دوازدهم- رشته تجربی مبتکران- استاد احمد رضوانی 
تحلیل آزمون پنجم - درس فیزیک پایه یازدهم - رشته تجربی مبتکران - استاد محمد گلزاری
تحلیل آزمون پنجم - درس ریاضی پایه دوازدهم - رشته ریاضی مبتکران - استاد محمدرضا رحیمی 
تحلیل آزمون پنجم - درس ریاضی پایه دوازدهم - رشته ریاضی مبتکران - استاد محمدرضا رحیمی 
حق انتشار محفوظ است ©