پادکست مشاوره - متوسطه دوم
چقدر بدون اینترنت دوام می آورید؟
  چقدر بدون اینترنت دوام می آورید؟

    تعداد بازدید:575 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/12/24

فرق بین آرزو و هدف چیست؟
  فرق بین آرزو و هدف چیست؟

    تعداد بازدید:496 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/12/13

درماندگی آموخته شده
  درماندگی آموخته شده

    تعداد بازدید:346 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/12/13

در انجام کارهای ساده استاد شو
  در انجام کارهای ساده استاد شو

    تعداد بازدید:402 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/11/13

تفاوت بین آزمون های حد نصابی و مقایسه ای
  تفاوت بین آزمون های حد نصابی و مقایسه ای

    تعداد بازدید:332 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/11/12

تا چه حد شنونده خوبی برای فرزندان خود هستید؟ (ویژه والدین)
  تا چه حد شنونده خوبی برای فرزندان خود هستید؟ (ویژه والدین)

    تعداد بازدید:294 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/10/12

اهمیت دقت کردن
  اهمیت دقت کردن

    تعداد بازدید:450 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/09/12

استعداد چیست؟
  استعداد چیست؟

    تعداد بازدید:459 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1399/09/11

حال و هوای این روزها (1)
  حال و هوای این روزها (1)

    تعداد بازدید:546 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1398/12/13

نکات مشاوره ای ایام امتحانات متوسطه دوم
  نکات مشاوره ای ایام امتحانات متوسطه دوم

    تعداد بازدید:296 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1398/02/23

نکات مشاوره ای بودجه بندی آزمون 10 فیزیک پایه یازدهم (رشته ریاضی)
  نکات مشاوره ای بودجه بندی آزمون 10 فیزیک پایه یازدهم (رشته ریاضی)

    تعداد بازدید:249 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1398/02/18

نکات مشاوره ای بودجه بندی آزمون 10 فیزیک پایه یازدهم (رشته تجربی)
  نکات مشاوره ای بودجه بندی آزمون 10 فیزیک پایه یازدهم (رشته تجربی)

    تعداد بازدید:216 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1398/02/18

نکات مشاوره ای بودجه بندی آزمون 10 فیزیک پایه دهم  (رشته ریاضی)
  نکات مشاوره ای بودجه بندی آزمون 10 فیزیک پایه دهم (رشته ریاضی)

    تعداد بازدید:213 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1398/02/18

نکات مشاوره ای بودجه بندی آزمون 10 فیزیک پایه دهم (رشته تجربی)
  نکات مشاوره ای بودجه بندی آزمون 10 فیزیک پایه دهم (رشته تجربی)

    تعداد بازدید:217 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1398/02/18

نکات مشاوره ای بودجه بندی آزمون 10 ریاضی پایه یازدهم  (رشته تجربی)
  نکات مشاوره ای بودجه بندی آزمون 10 ریاضی پایه یازدهم (رشته تجربی)

    تعداد بازدید:206 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1398/02/18

نکات مشاوره ای بودجه بندی آزمون 10 حسابان پایه یازدهم  (رشته ریاضی)
  نکات مشاوره ای بودجه بندی آزمون 10 حسابان پایه یازدهم (رشته ریاضی)

    تعداد بازدید:215 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1398/02/18

نکات مشاوره ای بودجه بندی آزمون 10 ریاضی پایه دهم(رشته ریاضی و تجربی)
  نکات مشاوره ای بودجه بندی آزمون 10 ریاضی پایه دهم(رشته ریاضی و تجربی)

    تعداد بازدید:215 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1398/02/18

نکات مشاوره ای بودجه بندی آزمون 9 فیزیک پایه یازدهم (رشته ریاضی)
  نکات مشاوره ای بودجه بندی آزمون 9 فیزیک پایه یازدهم (رشته ریاضی)

    تعداد بازدید:205 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1398/01/25

نکات مشاوره ای بودجه بندی آزمون 9 فیزیک پایه یازدهم (رشته تجربی)
  نکات مشاوره ای بودجه بندی آزمون 9 فیزیک پایه یازدهم (رشته تجربی)

    تعداد بازدید:211 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1398/01/25

نکات مشاوره ای بودجه بندی آزمون 9 فیزیک پایه دهم (رشته تجربی)
  نکات مشاوره ای بودجه بندی آزمون 9 فیزیک پایه دهم (رشته تجربی)

    تعداد بازدید:210 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1398/01/25

نکات مشاوره ای بودجه بندی آزمون 9 فیزیک پایه دهم (رشته ریاضی)
  نکات مشاوره ای بودجه بندی آزمون 9 فیزیک پایه دهم (رشته ریاضی)

    تعداد بازدید:225 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1398/01/25

نکات مشاوره ای بودجه بندی آزمون 9 ریاضیات پایه یازدهم (رشته تجربی)
  نکات مشاوره ای بودجه بندی آزمون 9 ریاضیات پایه یازدهم (رشته تجربی)

    تعداد بازدید:226 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1398/01/25

نکات مشاوره ای بودجه بندی آزمون 9 ریاضیات پایه دهم (رشته ریاضی و تجربی)
  نکات مشاوره ای بودجه بندی آزمون 9 ریاضیات پایه دهم (رشته ریاضی و تجربی)

    تعداد بازدید:213 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1398/01/25

نکات مشاوره ای بودجه بندی آزمون 9 حسابان پایه یازدهم (رشته ریاضی)
  نکات مشاوره ای بودجه بندی آزمون 9 حسابان پایه یازدهم (رشته ریاضی)

    تعداد بازدید:211 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1398/01/25

نکات مشاوره ای بودجه بندی آزمون 8 فیزیک پایه یازدهم (رشته ریاضی)
  نکات مشاوره ای بودجه بندی آزمون 8 فیزیک پایه یازدهم (رشته ریاضی)

    تعداد بازدید:220 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/12/13

نکات مشاوره ای بودجه بندی آزمون 8 فیزیک پایه یازدهم (رشته تجربی)
  نکات مشاوره ای بودجه بندی آزمون 8 فیزیک پایه یازدهم (رشته تجربی)

    تعداد بازدید:248 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/12/13

نکات مشاوره ای بودجه بندی آزمون 8 فیزیک پایه دهم (رشته ریاضی)
  نکات مشاوره ای بودجه بندی آزمون 8 فیزیک پایه دهم (رشته ریاضی)

    تعداد بازدید:216 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/12/13

نکات مشاوره ای بودجه بندی آزمون 8 فیزیک پایه دهم (رشته تجربی)
  نکات مشاوره ای بودجه بندی آزمون 8 فیزیک پایه دهم (رشته تجربی)

    تعداد بازدید:217 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/12/13

نکات مشاوره ای بودجه بندی آزمون 8 ریاضی پایه یازدهم (رشته تجربی )
  نکات مشاوره ای بودجه بندی آزمون 8 ریاضی پایه یازدهم (رشته تجربی )

    تعداد بازدید:203 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/12/13

نکات مشاوره ای بودجه بندی آزمون 8 ریاضی پایه یازدهم (رشته ریاضی و تجربی)
  نکات مشاوره ای بودجه بندی آزمون 8 ریاضی پایه یازدهم (رشته ریاضی و تجربی)

    تعداد بازدید:217 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/12/13

نکات مشاوره ای بودجه بندی آزمون 8 حسابان پایه یازدهم (رشته ریاضی)
  نکات مشاوره ای بودجه بندی آزمون 8 حسابان پایه یازدهم (رشته ریاضی)

    تعداد بازدید:220 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/12/13

نکات مشاوره‌ای بودجه‌بندی آزمون 7 فیزیک پایه یازدهم (رشته ریاضی)
  نکات مشاوره‌ای بودجه‌بندی آزمون 7 فیزیک پایه یازدهم (رشته ریاضی)

    تعداد بازدید:223 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/11/13

نکات مشاوره‌ای بودجه‌بندی آزمون 7 فیزیک پایه دهم (رشته ریاضی)
  نکات مشاوره‌ای بودجه‌بندی آزمون 7 فیزیک پایه دهم (رشته ریاضی)

    تعداد بازدید:212 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/11/13

نکات مشاوره‌ای بودجه‌بندی آزمون 7 ریاضی پایه دهم (رشته ریاضی و تجربی)
  نکات مشاوره‌ای بودجه‌بندی آزمون 7 ریاضی پایه دهم (رشته ریاضی و تجربی)

    تعداد بازدید:206 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/11/13

نکات مشاوره‌ای بودجه بندی آزمون 7 حسابان پایه یازدهم رشته یاضی
  نکات مشاوره‌ای بودجه بندی آزمون 7 حسابان پایه یازدهم رشته یاضی

    تعداد بازدید:206 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/11/13

نکات مشاوره‌ای بودجه بندی آزمون 5 فیزیک پایه دهم
  نکات مشاوره‌ای بودجه بندی آزمون 5 فیزیک پایه دهم

    تعداد بازدید:208 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/11/13

نکات مشاوره‌ای ریاضی پایه یازدهم (رشته تجربی)
  نکات مشاوره‌ای ریاضی پایه یازدهم (رشته تجربی)

    تعداد بازدید:241 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/11/13

نکات مشاوره‌ای بودجه بندی آزمون 5 ریاضی پایه دهم  (رشته ریاضی و تجربی)
  نکات مشاوره‌ای بودجه بندی آزمون 5 ریاضی پایه دهم (رشته ریاضی و تجربی)

    تعداد بازدید:202 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/11/13

نکات مشاوره‌ای بودجه بندی آزمون 5 فیزیک پایه یازدهم
  نکات مشاوره‌ای بودجه بندی آزمون 5 فیزیک پایه یازدهم

    تعداد بازدید:210 ;    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ مقاله: 1397/11/13

به وقت مشاوره

  

 

شما اینجا هستید :  * پادکست های مشاوره * پادکست مشاوره - متوسطه دوم
تهران، خیابان انقلاب اسلامی ، خیابان فخر رازی ، خیابان شهید وحید نظری،پلاک ٥٩
تماس : ٦١٠٩٤٠٠٠-٠٢١ ، فکس : ٦٦٤٠٦٣٦٢ ، پیام کوتاه ١٠٠٠٦١٠٩٤٠٠٠
Copyright 2007 © Mobtakeran
Login   :: Powered By Parsian