بازدید از مدارس کشور ترکیه

فروردین ماه 1393

دومین تور آموزشی در تاریخ 25 فروردین ماه 1393 لغایت 30 فروردین ماه 1393 برگزار گردید. در طول این سفر 59 نفر از مدیران شهرهای مختلف جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند و بازدید از مدارسی مطرحی همچون چاپا، آصفا، اقیانوس به عمل آمد. موسسه فرهنگی آموزشی مبتکران در صدد است تورهای مختلف آموزشی به کشور های موفق را تا رسیدن به اهداف ذکر شده ادامه دهد تا آغازگر تحولی در نظام آموزشی باشد.