تاریخ: 1401/01/28 نمایش: 4506 مرتبه تعداد امتیاز: 1   (Article Rating)
اختلال یادگیری؛ تاریخچه و تعریف

اختلال یادگیری؛ تاریخچه و تعریف


اصطلاح اختلال یادگیری از نیاز به تشخیص و خدمت به دانش آموزانی برخواسته است که به طور مداوم در کارهای درسی خود با شکست مواجه می شوند. روانشناسان شناختی، بازشناسی فرآیندهای ذهنی غیرقابل رؤیت را در تحقیقات علمی منطقی می دانند و تعداد زیادی از آنها، کار خود را با کار عصب شناسان ترکیب نموده و بین فرایندهای ذهنی در مغز و مبانی عصب شناختی ارتباط برقرار می کنند
به گزارش میگنا افرادي كه دچار اختلال يادگيري بودند، زماني در زمره كم توانـان ذهنـي قلمـداد مـي شـدند؛ امـا پژوهشگران دريافتند كه برخي از كودكان، هوش بهر عادي يا حتي بالاتر از عادي دارند و با وجـود اين، در يادگيري برخي از دروس آموزشگاهي، با وجود كوشش قابل تـوجهي كـه از خـود نـشان ميدهند، ناتوان هستند.

اين افراد را كودكاني با ناتوانيهاي يادگيري ناميدند (تبريزي، 1380) كلمه ناتواني يادگيري براي اولين بار توسط ساموئل كرك در سـال 1963 بـه كـار بـرده شـد.

ساموئل كرك اين اصـطلاح را بـه عنـوان يـك برآينـد سازشـي مطـرح كـرد و ايـن بـه واسـطه برچسب هاي گوناگوني بود كه تـا آن زمـان بـراي توصـيف كـودك بـا هوش بهر بهنجـار و داراي مشكلات يادگيري بـه كـار مـيرفـت.

تـا بـه حـال تعـاريف متعـددي از »نـاتواني يـادگيري (learning disability) «و يـا »اختلالات يادگيري(learning disorder) «و يا «مشكلات يـادگيري (learning difficulties) «ارائـه شـده اسـت.

در فرهنـگ واژگـان افـروز و عبادي ناتواني يادگيري معادل واژه ي (LD) به معني فقدان توفيـق يـا عـدم توانـايي يـادگيري در زمينه­هاي خاصي در مقايسه با توفيق افرادي كه توانايي ذهني مشابه دارند، تعريف شده است.

بيشتر تعاريف، بر روي يك يا دو اختلال اساسي در فرآيندهاي روانـي در ارتبـاط بـا درك و اسـتفاده از زبان گفتاري يا نوشتاري تأكيد دارند.

همچنين اختلال يادگيري معادل واژه disorder Learning به صورت يك آسيب جسمي يا نقص عصبي تشخيص داده شده كه در پيشرفت تحصيلي اخـتلال ايجاد مي كند، تعريف شده است (عبادي و افروز، 1379). ناتواني هـاي يـادگيري گـستره اي بـسيار وسيعتر از مشكلات تحصيلي را شامل مي شود و نيازمند توجه به حوزه هاي اجتمـاعي، خـانوادگي، عاطفي و رفتاري زندگي كودك در بافت خانواده نيز ميباشد (لرنر ،1997) ناتواني هاي يادگيری دانش آموزان ضربه هاي مخربي بر سـازگاري و بهزيـستي روانـي خـانواده هـاي آنهـا مـي گـذارد و مطالعات مختلف نشان مي­دهد كه خانواده هـايي كـه فرزنـدان آنهـا بـه اخـتلال نـاتواني يـادگيري دچارند داراي مشكلات سازشي بيشتر نسبت به والدين عادي هستند.

مطالعـات نـشان مـي­دهـد كـه پدر و مادر كودكان مشكل دار، محدوديتهايي از قبيل بهداشـت، احـساس محروميـت و سـطوح بالايي از استرس و افسردگي را نسبت به والدين كودكان عادي تجربه مي كننـد(كـوئين و پـااول،1985؛ روآچ، آرموند و بارات 1999، و والنتين، درمات و اندرس، 1998). منظور از اختلال یادگیری، اختلال در یک یا چند فراِیند روانی پایه، نحوه بهره گیری فرد از روشهای پردازشی مغزی در کارکردهای خاص مغز است، در تحلیل و توصیف و ادراکات خاص حسی و حرکتی است.

که خود را به شکل عدم توانایی در شنیدن و گفتن و خواندن و نوشتن و متراکم کردن افکار و باز خوانی آنها در نیم کره راست مغز و انجام محاسبهای کوتاه و یا نسبتاً قابل توجه در نیم کره چپ مغزی عنوان کرد (سیف نراقی و همکاران،1390،ص56). ناتوانی های یادگیری با شـــیوع  ۵تا ١۵درصـــد مهمترین علت عملکرد ضــــعیف تحصــــیلی به شــــمار می رود.

بر اساس راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی، ناتوانی های یادگیری در طبقۀ اختلال های عصــــبی‑ تحولی قرار دارد. این نـاتوانی بـه صــــورت مشــــکلات یادگیری و نارســـایی در کســـب مهارت های تحصـــیلی متناســب با ســن، در ســال های اولیه تحصــیلی آشــکار می گردد. این مشــــکلات حـداقـل ۶ مـاه دوام یـافتـه و ارتباطی با ناتوانی های ذهنی و اختلال های تحولی یا عصبی حرکتی ندارد. مشکلات شامل اختلال در خواندن و بیان نوشــتاری و محاســبات ریاضــی اســت.
 
اصطلاح اختلال یادگیری از نیاز به تشخیص و خدمت به دانش آموزانی برخواسته است که به طور مداوم در کارهای درسی خود با شکست مواجه می شوند. روانشناسان شناختی، بازشناسی فرآیندهای ذهنی غیرقابل رؤیت را در تحقیقات علمی منطقی می دانند و تعداد زیادی از آنها، کار خود را با کار عصب شناسان ترکیب نموده و بین فرایندهای ذهنی در مغز و مبانی عصب شناختی ارتباط برقرار می کنند (هالاهان، کافمن، لوید جان، ویس، مارتینز، ۱۳۹۰).

از سوی دیگر پژوهش های بسیاری نشان می­دهد، اختلال یادگیری با نحوه پردازش اطلاعات و فرآیندهای شناختی در مغز مرتبط است (مک لین و هیتج ، ۲۰۰۱؛ سوانسون جرمن و ژان، ۲۰۰۷؛ پاسولونگی، ورسلونی و شید، ۲۰۰۷؛ قمری گیوی، محمودی و نریمانی، ۱۳۹۱؛ جانه، ابراهیمی قوام و علیزاده، ۱۳۹۰). اصطلاح  ناتوانی یادگیری شرایطی چون معلولیت های ادراکی، بد کاری جزئی مغز( Dyslexia )، نارسا خوانی و آفازیای رشدی ( Developmental aphasia ) را در بر می گیرد.

منبع: میگنا

امتیاز بندی
شما اینجا هستید :  * رویدادها * اخبار
تهران، خیابان انقلاب اسلامی ، خیابان فخر رازی ، خیابان شهید وحید نظری،پلاک ٥٩
تماس : ٦١٠٩٤٠٠٠-٠٢١ ، فکس : ٦٦٤٠٦٣٦٢ ، پیام کوتاه ١٠٠٠٦١٠٩٤٠٠٠
Copyright 2007 © Mobtakeran
Login   :: Powered By Parsian