تاریخ: 1393/11/11 نمایش: 22918 مرتبه تعداد امتیاز: 67   (Article Rating)
دانلود سؤالات امتحان نهایی دوازدهم، سوم و پیش دانشگاهی-رشته تجربی

دانلود سؤالات امتحان نهایی دوازدهم، سوم و پیش دانشگاهی-رشته تجربی
در این صفحه می توانید 

سؤال و جواب امتحانات نهایی پایه دوازدهم، سوم و پیش دانشگاهی

رشته تجربي را بر اساس سال تحصیلی دانلود کنید.

ادبیات فارسی

93

92

91

90

89

88

87

86

85

خرداد96

 دی95

خرداد95

دی 94

خرداد 94

 خرداد 98
 دی 97
 خرداد 97
 دی 96
شهریور 96
  دی 99 دوازدهم
 خرداد99 دوازدهمدی 98 خرداد 98 دوازدهم

 

دین و زندگی

93

92

91

90

89

88

87

86

85

دی 95پیش

دی 95

خرداد 95

دی 94 

خرداد94

 دی 96 پیش
دی 96 
 شهریور96 پیش
 خرداد 96 پیشخرداد 96 
 دی 97 دوازدهمدی 97 پیش
دی 97
خرداد 97 پیش
خرداد 97
 دی 98
دی 98 دوازدهم
 دی 98 دوازدهم
خرداد 98 پیش
خرداد 98
دی 99 دوازدهم
خرداد 99 پیش   خرداد 99 خرداد 99 دوازدهمدی 98 پیش
     خرداد1400 دوازدهم

 

ریاضی

93

92

91

90

89

88

87

86

85

 خرداد 97

 دی 96

شهریور 96

 خرداد 96

دی95
خرداد 95

دی 94

 دی 99 دوازدهم
خرداد 99دی 98
دی 98 دوازدهم
 خرداد 98
خرداد 98 دوازدهم
 دی 97
دی 97 دوازدهم
       خرداد1400دوازدهم

 

زبان انگلیسی

93

92

91

90

89

88

87

86

85

 شهریور 96
خرداد 96
دی 95
خرداد 95
دی 94
 خرداد 98 دوازدهم
دی 97 دوازدهم
 دی97 خرداد 97
دی 96
   دی 99 دوازدهم
 دی 98 دوازدهم
خرداد 98 

 

زبان فارسی

93

 92

91

90

89

88

87

86

85

 شهریور 96
خرداد 96
دی 95
خرداد 95
دی 94
 خرداد 98
 دی 97
دی 97 دوازدهم
خرداد 97
 دی 96
  خرداد 99 پیش
خرداد 99 دی 98 پیش
دی 98

 

زبان فارسی(پیش دانشگاهی)

خرداد 95
 دی 94خرداد 94
 شهریور 96
خرداد 96
دی 95 
 دی 97
 خرداد 97
دی 96
   خرداد 98 پیش 

زمین شناسی

93

92

91

90

89

88

87

86

85

 شهریور 96
خرداد 96
دی 95
خرداد 95
 دی 94
 دی 98
 خرداد 98
 دی 97
خرداد 97
دی 96

 

زیست شناسی

93

92

91

90

89

88

87

86

85

خرداد 96
دی 95
خرداد 95
دی 94
خرداد 94
دی 97 دوازدهم
دی 97
خرداد 97
دی 96
 شهریور 96
 دی 98
 دی 98 دوازدهم
دی 98 پیش
خرداد 98
خرداد 98 دوازدهم
   دی 99 دوازدهمخرداد 99
خرداد 99 دوازدهم

 

زیست شناسی (پیش دانشگاهی)

خرداد 95

دی 94

خرداد 94

 شهریور 96 خرداد 96  دی 95
دی 97 
خرداد 97
دی 96 

خرداد 99خرداد 98

 

عربی 3
93
92
91
90
89
88
87
86
85
شهریور 96
خرداد 96
دی 95
خرداد 95
دی 94
خرداد 94
خرداد 94

 خرداد 99 دی 98
خرداد 98
 دی 97 دوازدهم
 خرداد 97
دی96
 

فیزیک 3

93

92

91

90

89

88

87

86

85

دی 96
 شهریور 96
خرداد 96دی 95
خرداد 95
خرداد 94
 دی 98 دوازدهم
 خرداد 98
 خرداد 98 دوازدهم
دی 97 
دی 97 دوازدهم
خرداد 97
   دی 99 دوازدهم
خرداد 99 پیش  خرداد 99خرداد 99 
دوازدهم 

فیزیک (پیش دانشگاهی)

خرداد 95
دی 94
خرداد 94
 شهریور 96 خرداد 96
دی 95
 دی 97 خرداد 97
دی 96
 دی 98
خرداد 98

شیمی

93

92

91

90

89

88

87

86

85

دی 96
شهریور 96
خرداد 96

دی 95

خرداد 95

دی 94

 دی 98
خرداد 98
خرداد 98 دوازدهم
 دی 97 دوازدهم
دی 97
خرداد 97
    خرداد 1400 دوازدهمدی 99 دوازدهم
 خرداد 99 دوازدهم

علوم اجتماعی

دی 98 دوازدهم
خرداد 98 دوازدهم
دی 97دوازدهم

خرداد1400دوازدهم
دی 99 دوازدهم

برنامه امتحان نهایی خرداد سال 1400 

رشته انسانی

رشته ریاضی

 


امتیاز بندی
دریافت لوگوی مبتکران
شما اینجا هستید :  * رویدادها * اخبار
تهران، خیابان انقلاب اسلامی ، خیابان فخر رازی ، خیابان شهید وحید نظری،پلاک ٥٩
تماس : ٦١٠٩٤٠٠٠-٠٢١ ، فکس : ٦٦٤٠٦٣٦٢ ، پیام کوتاه ١٠٠٠٦١٠٩٤٠٠٠
Copyright 2007 © Mobtakeran
Login   :: Powered By Parsian