گروه اخبار آزمون

برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی متوسطه 2 روز جمعه 14 آبان 1400
 برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی متوسطه 2 روز جمعه 14 آبان 1400
 آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع تجربی (دهم، یازدهم و دوازدهم)ریاضی (دهم، یازدهم و دوازدهم)انسانی (دهم، یازدهم و دوازدهم) در روز جمعه 12 آذر 1400 برگزار مى‌شود.بودجه‌بندی این آزمون را ببینید کارنامه این آزمون را پس از برگزاری ببینید تلفن تماس...
تعداد بازدید:31    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1400/09/10
 تبیین استراتژی‌های سئوالات آزمون‌های مبتکران (استاد شهنام دادگستر)
استاد شهنام دادگستر تبیین استراتژی‌های سئوالات آزمون‌های مبتکران (استاد امیرحسین حیدری) تبیین استراتژی‌های سئوالات آزمون‌های مبتکران (استاد ابراهیم سراج)  تبیین استراتژی‌های سئوالات آزمون‌های مبتکران (استاد بهنام بناپور)
تعداد بازدید:60    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1400/09/09
 تبیین استراتژی‌های سئوالات آزمون‌های مبتکران (استاد ابراهیم سراج)
استاد ابراهیم سراج تبیین استراتژی‌های سئوالات آزمون‌های مبتکران (استاد امیرحسین حیدری) تبیین استراتژی‌های سئوالات آزمون‌های مبتکران (استاد شهنام دادگستر)  تبیین استراتژی‌های سئوالات آزمون‌های مبتکران (استاد بهنام بناپور)
تعداد بازدید:55    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1400/09/09
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 5 آذر 1400
 برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه 5 آذر 1400
 آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتداییهفتم، هشتم، نهم متوسطه اول در روز جمعه 5 آذر1400 برگزار مى‌شود.بودجه‌بندی این آزمون را ببینید کارنامه این آزمون را پس از برگزاری ببینید تلفن تماس و کسب اط...
تعداد بازدید:255    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1400/09/03
 تبیین استراتژی‌های سئوالات آزمون‌های مبتکران (استاد امیرحسین حیدری)
استاد امیرحسین حیدری  تبیین استراتژی‌های سئوالات آزمون‌های مبتکران (استاد بهنام بناپور)تبیین استراتژی‌های سئوالات آزمون‌های مبتکران (استاد شهنام دادگستر) تبیین استراتژی‌های سئوالات آزمون‌های مبتکران (استاد ابراهیم سراج)
تعداد بازدید:160    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1400/09/02
 تبیین استراتژی‌های سئوالات آزمون‌های مبتکران (استاد بهنام بناپور)
استاد بهنام بناپور تبیین استراتژی‌های سئوالات آزمون‌های مبتکران (استاد امیرحسین حیدری) تبیین استراتژی‌های سئوالات آزمون‌های مبتکران (استاد شهنام دادگستر) تبیین استراتژی‌های سئوالات آزمون‌های مبتکران (استاد ابراهیم سراج)
تعداد بازدید:174    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1400/09/02
مبتکران؛ ناشر برگزیده جشنواره رشد وزارت آموزش و پرورش در سال 1400 شد
 مبتکران؛ ناشر برگزیده جشنواره رشد وزارت آموزش و پرورش در سال 1400 شد
نوزدهمین جشنواره کتاب‌های آموزشی و تربیتی رشد با حضور رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و با تقدیر از ناشران برگزیده و برتر به کار خود پایان داد.در این جشنواره مبتکران به عنوان ناشر برگزیده از سوی وزارت آموزش و پرورش معرفی شد. کتاب‌های زیر از انتشارات مبتکران کاندید دریافت جایزه کتاب ...
تعداد بازدید:268    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1400/09/01
 تحلیل آزمون شماره 2 علوم انسانی مبتکران
مبتکران در نظر گرفته شده تا برخی از سئوالات آزمون‌های دوم متوسطه خود را بعد از آزمون‌ برای دانش‌آموزان تحلیل کند. در این راستا و در اولین شماره سه نفر از اساتید مؤسسه مبتکران برخی از سئوالات چالش انگیز درس‌های مربوطه را تحلیل کرده‌اند. امیدواریم این بخش مورد استفاده دانش‌آموزان عزیز قرار بگیرد. در آ...
تعداد بازدید:410    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1400/08/30
 تحلیل آزمون شماره 2 علوم انسانی مبتکران- درس عربی - استاد جعفری ندوشن
درس عربی رشته علوم انسانی - استاد جعفری ندوشن   تحلیل آزمون دوم - درس فلسفه و منطق- استاد حجازیانتحلیل آزمون دوم - درس ادبیات فارسی - استاد همایونفر
تعداد بازدید:274    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1400/08/30
 تحلیل آزمون شماره 2 علوم انسانی مبتکران- درس فلسفه و منطق- استاد حجازیان
درس فلسفه و منطق رشته علوم انسانی - استاد حجازیان تحلیل آزمون دوم - درس ادبیات فارسی - استاد همایونفر تحلیل آزمون دوم - درس عربی- استاد جعفری ندوشن
تعداد بازدید:325    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1400/08/30
 تحلیل آزمون شماره 2 علوم انسانی مبتکران- درس فارسی - استاد همایون‌فر
درس فارسی رشته علوم انسانی - استاد همایون‌فر   تحلیل آزمون دوم - درس فلسفه و منطق- استاد حجازیان تحلیل آزمون دوم - درس عربی- استاد جعفری ندوشن
تعداد بازدید:264    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1400/08/30
برگزاری آزمون تیزهوشان روز جمعه 28 آبان 1400
 برگزاری آزمون تیزهوشان روز جمعه 28 آبان 1400
 آزمون تیزهوشان مبتكران از مجموعه آزمون های تیزهوشان در رشته/ پايه‌/ مقاطع چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی، هفتم، هشتم و نهم متوسطه اول درروز جمعه 28 آبان1400 برگزار می شود.بودجه بندی این آزمون را ببینید کارنامه این آزمون را پس از برگزاری ببینید تلفن تماس و کسب اطلاعات و ثبت ...
تعداد بازدید:496    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1400/08/27
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه28 آبان 1400
 برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه28 آبان 1400
 آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع سوم ابتداییدهم انسانی، یازدهم انسانی و دوازدهم انسانی در روز جمعه 28 آبان 1400 برگزار مى‌شود.بودجه‌بندی این آزمون را ببینید کارنامه این آزمون را پس از برگزاری ببینید تلفن تماس و کسب اطلاعات و ثبت‌نام:0216...
تعداد بازدید:303    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1400/08/27
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه21 آبان 1400
 برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی روز جمعه21 آبان 1400
 آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع چهارم ابتدایی، پنجم ابتدایی، ششم ابتداییهفتم، هشتم، نهم متوسطه اولدهم (ریاضی و تجربی) یازدهم (ریاضی و تجربی)دوازدهم (ریاضی و تجربی) در روز جمعه 21 آبان 1400 برگزار مى‌شود.بودجه‌بندی این آزم...
تعداد بازدید:740    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1400/08/19
برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم انسانی روز جمعه 14 آبان 1400
 برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم انسانی روز جمعه 14 آبان 1400
 آزمون پیشرفت تحصیلی مبتكران از مجموعه آزمون‌های دوره‌ای در رشته / پايه‌ / مقاطع دهم انسانی، یازدهم انسانی و دوازدهم انسانی در روز جمعه 14آبان1400 برگزار مى‌شود.بودجه‌بندی این آزمون را ببینید کارنامه این آزمون را پس از برگزاری ببینید تلفن تماس و کسب اطلاعات و ثبت‌نام:021610948050...
تعداد بازدید:632    امتیاز کاربران :Article Rating     تاریخ خبر: 1400/08/12
صفحه 1 از 70First   قبلي   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدي   آخرين   
دریافت لوگوی مبتکران
شما اینجا هستید :  * رویدادها * اخبار * اخبار آزمون
تهران، خیابان انقلاب اسلامی ، خیابان فخر رازی ، خیابان شهید وحید نظری،پلاک ٥٩
تماس : ٦١٠٩٤٠٠٠-٠٢١ ، فکس : ٦٦٤٠٦٣٦٢ ، پیام کوتاه ١٠٠٠٦١٠٩٤٠٠٠
Copyright 2007 © Mobtakeran
Login   :: Powered By Parsian