کتاب های برگزیده در جشنواره های دیگر

 

کتاب های مناسب اعلام شده ی در جشنواره های دیگر
جلد کتاب 

نام کتاب

برگزیده

احتمال و آمار - جلد اول

 

 کتاب تشویقی وزارت ارشاد 1383

احتمال و آمار - جلد دوم

 

کتاب تشویقی وزارت ارشاد 1383

تاریخ جبر

 

کتاب برگزیده وزارت ارشاد 1377

روش های ریاضی در شیمی - جلد اول

 

جشنواره کتاب سال دانشجویی 1385 و جشنواره رشد 1387

روش های ریاضی در شیمی جلد دوم

 

جشنواره کتاب سال دانشجویی 1385 و جشنواره رشد 1387

فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی  جلد اول

 

جشنواره کتاب های ورزشی سازمان
تربیت بدنی

فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی جلد دوم

 

جشنواره کتاب های ورزشی سازمان
تربیت بدنی

بچه گل های گم شده

 

جشنواره کودک و نوجوان طی چهار دوره و تقدیری انجمن فرهنگی ناشران کتاب های کودک و نوجوان

مکانیک کوانتومی نانسبیتی

 

کتاب علمی برگزیده از طرف خانه کتاب 1388