کتاب های برگزیده ی شورای کتاب کودک و نوجوان

 

کتاب های تقدیر شده از سوی شورای کتاب کودک

جلد کتاب

نام کتاب

سال تقدیر

غول مهربان صحرا

1386

یک چیز دیگر

1386

شب بخیر ماه

1386

گل های ختمی بر دیوار

1386

 

یک داستان محشر

1389

یک دقیقه صبر کن

1389 

تخم پنگوئن امپراتور

1389

بازی های روز چهارشنبه
 1394

شورای کتاب کودک سازمانی فرهنگی – پژوهشی، غیردولتی و غیرانتفاعی است که در سال 1341 تأسیس شده است. این سازمان در حوزه ی ادبیات کودک و نوجوان فعالیت می کند و اعضای آن نیروهای داوطلب هستند. شورا در حال حاضر حدود 700 عضو (رسمی و وابسته) دارد و هزینه های خود را از راه حق عضویت، حمایت های مردمی، اجرای پروژه های فرهنگی و حق التالیف فرهنگنامه به دست می آورد.